Želim sve znati

Kvadratna funkcija

Pin
Send
Share
Send


Prije nego što u potpunosti uđete u značenje termina kvadratna funkcija, prvo je potrebno otkriti etimološko porijeklo dviju riječi koje ga oblikuju:
-Funkcija, u prvom redu, dolazi od latinskog, tačno od „functio“, što je rezultat zbroja dva različita dijela: verbalnog oblika „functus“, što znači „ispuniti“, i sufiksa „-tio“, koja se koristi za označavanje "akcije i efekta".
- Drugo, na drugom mjestu, možemo reći da to znači "u odnosu na kvadrat", a da potječe i iz latinskog. To je upravo rezultat zbrajanja triju leksičkih sastavnica tog jezika: riječi "quattuor", što znači "četiri"; čestica "-atos", koja se koristi da označi "da je primila radnju", i sufiks "-tico", što znači "u odnosu na".

Na polju matematiku tako se zove funkcija veza između dva skupa putem kojih je svakom elementu prvog skupa dodijeljen jedan element drugog skupa ili nijedan. Ideja o kvadratni S druge strane, koristi se i u području matematike, pozivajući se na ono što je vezano za kvadrat (proizvod množenja jedne veličine po sebi).

U tom okviru je pozvano kvadratna funkcija na matematičku funkciju koja se može izraziti kao a jednadžba koji ima sledeći oblik: f (x) = osovina kvadrat + bx + c .

U ovom slučaju do , b i c su uvjeti jednadžbe: stvarni brojevi sa do uvek sa drugačijom vrednošću od 0 . Na kraju sjekira kvadrat je kvadratni pojam, a bx je linearni pojam i c , nezavisni pojam.

Kad su svi prisutni pojmove , priča se o kompletna kvadratna jednadžba . S druge strane, ukoliko nedostaje linearni izraz ili nezavisni izraz, to je a nepotpuna kvadratna jednadžba .

Grafički prikaz kvadratne funkcije je a prispodoba . Orijentacija parabole, vrhova, simetrije osi, točka presjeka s osi koordinata i točka presjeka s osi apscese su karakteristike koje se razlikuju u zavisnosti od vrijednosti predmetne kvadratne jednadžbe.

Uz sve gore navedeno, moramo naglasiti da ova prispodoba može biti dvije vrste: konveksna prispodoba ili konkavna parabola. Prva je ona koja se identificira jer su joj ruke ili grane usmjerene prema dolje, a druga je karakteristična po tome što su te ruke ili grane usmjerene prema gore.

U tom smislu treba naglasiti da će parabola biti konkavna kad je a> 0 (pozitivno). Suprotno tome, biće konveksno kada je a <0 (negativno). Na isti je način zanimljivo znati da su rješenja ili korijeni kvadratne funkcije temeljni jer omogućuju prepoznavanje sjecišta navedene parabole u odnosu na os apscese. Treba napomenuti da se kvadratne funkcije pojavljuju u geometrija a u kinematici, između ostalih konteksta, izraženih različitim jednadžbama.

Pin
Send
Share
Send